.

.

Όροι Χρήσης

Κανόνας 1

Παρακαλείσθε όπως , προτού προβείτε στη χρήση του  δικτυακού μας τόπου (site ) , όπως αναγνώσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του δικτυακού μας τόπου με τον τίτλο www.crislia.com  υποδηλώνει την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει το crislia-emarket για την διενέργεια ηλεκτρονικών πωλήσεων ( e shop ) . Το www.crislia.com δύναται ελεύθερα και οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσεως, ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατό τους υποψήφιους πελάτες-καταναλωτές. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας απαγορεύεται ρητά η χρήση του δικτυακού τόπου www.crislia.com.

Ρητή συναίνεση Χρήστη. 
Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου www.crislia.com. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου www.crislia.com.

Κανόνας 2

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. 
Ο δικτυακός τόπος www. Crislia.com διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration from) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους.
Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το crislia.com μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και την τήρηση των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Η δικτυακή κίνηση του δικτυακού τόπου www.Crislia.com καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα το www.crislia.com να εγκαταστήσει.

Κανόνας 3

Περιορισμοί χρήσης της Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του δικτυακού τόπου www.crislia.com για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ. οι πρακτικές spamming ή ό,τι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών INTERNET). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του δικτυακού τόπου www.crislia.com. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κανόνας 4

Άδεια 
Η χρήση του δικτυακού τόπου www.crislia.com δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών του, κατ’ εφαρμογή των όρων χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.crislia.com , το crislia.com παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εκτός αν ρητώς αναφέρεται. 

Κανόνας 5

Περιορισμός Ευθύνης. 
Tα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας κλικ στην ονομασία του αντίστοιχου προϊόντος. 
Το crislia.com καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες ώστε ο δικτυακός τόπος www.crislia.com να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Το crislia.com δεν δύναται να παράσχει ουδεμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.crislia.com γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου www.crislia.com συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του crislia.com και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το crislia.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου www.crislia.com και αφορούν άλλες εταιρείες.
Επιπλέον συμφωνείται ρητά ότι το crislia.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.crislia.com ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Κανόνας 6

Πνευματική ιδιοκτησία.
Ο δικτυακός τόπος  www.crislia.com, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά (εφεξής αναφερόμενη ως «Υπηρεσίες»), προστατεύεται από τις εθνικές (Ν. 2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site ( mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου www.crislia.com ή   των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή η εκπομπή του δικτυακού τόπου www.crislia.com, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Κανόνας 7

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους.
Ο δικτυακός τόπος www.crislia.com περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δικτυακού τόπου του www.crislia.com και συνεπώς το crislia.com δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο την ποιότητα και την πληρότητα παροχής υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος www.crislia.com παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου ΔΕΝ  συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από το crislia.com.

Κανόνας 8

Αποζημίωση.
Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσης ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του crislia.com οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως το crislia.com, σε περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Κανόνας 9

Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.crislia.com διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσεως του δικτυακού τόπου www.crislia.com ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Κανόνας 10

Ισχύς Τιμών.
Διευκρινίζεται ρητά ότι οι τιμές του on line καταστήματος δεν έχουν ισχύ και στις αγορές που γίνονται από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι τιμές του διαδικτύου ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές παραγγελίες.

0